Handledning

Handledning innebär tid för en personalgrupp att regelbundet träffas och reflektera över det som händer i arbetet, och att utveckla de metoder och tankar som utgör grunden för arbetet.

Handledningsgruppen träffas vanligtvis 1,5 till 3 timmar varannan vecka tillsammans med en handledare.

Syftet med handledningen är att:

  • utveckla den professionella yrkesrollen
  • öka kompetensen i gruppen
  • bidra till den personliga utvecklingen
  • göra arbetet intressantare
  • vara ett känslomässigt stöd i en krävande arbetssituation

Handledarens uppgift är att:

  • skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat i gruppen
  • bidra med sina expertkunskaper inom konfliktlösning, grupprocesser och psykologi.
  • se till att ramarna för arbetet hålls och att tiden används optimalt
  • hjälpa deltagarna vidare i deras tänkande kring aktuella problem
  • att aktivt bidra till processande av svåra känslor

Tillgång till regelbunden handledning förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. Handledning ökar gruppdeltagarnas kompetens och förebygger ohälsa.

Teori och metod

Jag arbetar med olika handledningsmetoder beroende på vad som passar gruppen. Vanliga inslag är reflekterande team, rollspel och familjekartor. Ibland önskas också tid för fördjupning utifrån olika teman. Min teoretiska utgångspunkt är integrativ med en förankring i modern utvecklings- och affektpsykologi samt KBT.

Jag har lång erfarenhet av att handleda yrkesverksamma inom bland annat skola/förskola, socialtjänst, socialpsykiatri, LSS, HVB och stödboenden. Jag har även uppdrag som utbildningshandledare på Marie Cerderschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola).

Kontakta mig gärna för referenser från tidigare uppdragsgivare.

Ramavtal

Jag har ramavtal för handledning med följande kommuner: Nacka, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Sundbyberg och Stockholm samt Region Stockholm SLL.

Jag tar även uppdrag inom Region Gotland.

Enskild handledning

Enskild handledning ger jag ofta till psykologer och psykoterapeuter som vill få vägledning och inspiration till att utvecklas vidare inom psykoterapi. Jag erbjuder även handledning till personer, med psykoterapeutisk utbildning steg 1, som är i behov av handledning från en legitimerad psykoterapeut för att kunna bedriva psykoterapeutisk verksamhet. Vissa behöver också mer erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete för att kunna söka vidare till legitimationsgrundande steg II-utbildning. Jag kan ibland erbjuda klientkontakter, till de jag handleder, i ärenden jag bedömer kan vara lämpliga som utbildningsterapier.

Jag erbjuder också enskild handledning för chefer och ledarskapsutveckling. Att vara chef är ofta en ganska ensam och utsatt roll. Genom handledning får du hjälp att se och reflektera över din situation och dina utmaningar samt vid behov konkret vägledning i ditt uppdrag.

Kontakta mig gärna för mer information e-post: magnuslindholm.se@gmail.com telefon: 070-260 16 34.

”Handledning är en interaktiv process inom vars tryggt arrangerade ramar, den handledde lär sig observera (reflektera över) och analysera sig själv och de interaktiva relationer han/hon är engagerad i samt att inlevelsefullt förstå grunderna för sitt eget och andras handlande. Processen förutsätter en samtidig intellektuell och emotionell aktivitet hos den handledde och främjar, när processen framskrider, den handleddes yrkesidentitet och sålunda även den yrkesmässiga kompetensen och färdigheten.” Sandelin i Birnik, 1999