Magnus Lindholm, leg psykoterapeut och handledare

Jag är utbildad beteendevetare med en fil mag i psykologi, legitimerad psykoterapeut och handledare.

Min mottagning ligger på Maria Prästgårdsgata 27, vid Mariatorget i Stockholm. Hit kan enskilda, par och familjer komma för psykoterapi. Jag erbjuder även terapi online via videosamtal på Skype och Zoom.

Jag erbjuder också handledning för personalgrupper och chefer som är yrkesverksamma inom socialtjänst, socialpsykiatri, psykologiskbehandling, HVB, pedagogiskverksamhet m m. Handledningen kan ske på min mottagning eller på den aktuella arbetsplatsen. Jag har ramavtal för handledning med kommunerna: Nacka, Botkyrka, Huddinge, Haninge och Stockholm.

Med Nacka kommun har jag även ramavtal för familjerådgivning och familjebehandling.

Jag är auktoriserad medlem i Handledarföreningen i psykosocialt arbete, Svenskaföreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier och Psykoterapicentrum.

Psykoterapi

Som legitimerad psykoterapeut regleras mitt arbete ytterst av de av socialstyrelsen uppsatta kriterier för psykoterapeutisk behandling med utgångspunkt i samtida psykoterapiforskning, i enlighet med evidensbaserade metoder.

Jag har lång erfarenhet av psykoterapi för de flest förekommande bekymmer så som ångest, depression, relationsproblem, trauma samt även personlighetssyndrom exempelvis EIPS (Emotionell instabil personlighets syndrom).

Psykoterapi innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid som inleds med två till tre bedömningssamtal. Det är en ömsesidig bedömningssituation där vi tillsammans formulerar hur och kring vad vi skall arbeta. I början av terapin kartlägger vi vad det är i den nuvarande situationen som behöver förändras för nå ett bättre mående. Jag arbetar utifrån flera olika metoder och teoretiska perspektiv bland annat för att vi människor är olika och kan behöva olika vägar för att nå den förändring vi söker. Jag erbjuder integrativ psykoterapi, vilket betyder att min psykoterapeut utbildning innefattar kompetens i relationell, känslofokuserad PDT samt KBT kognitiv beteendeterapi. Jag är även utbildad i flera traumabehandlings metoder.

Genom åren har jag blivit alltmer övertygad om att terapimetoder bör anpassas till den unika människan, inte tvärtom. Jag ser att vi är präglade av vår barndom men att allt det vi är med om senare i livet också påverkar oss i allra högsta grad.

Om du är intresserad av att veta mer så är du så välkommen att kontakta mig per e-post: magnuslindholm.se@gmail.com eller telefon: 070-260 16 34.

Handledning

Handledning innebär tid för en personalgrupp att regelbundet träffas och reflektera över det som händer i arbetet, och att utveckla de metoder och tankar som utgör grunden för arbetet.

Handledningsgruppen träffas vanligtvis 1,5 till 3 timmar varannan vecka tillsammans med en handledare.

Syftet med handledningen är att:

  • utveckla den professionella yrkesrollen
  • öka kompetensen i gruppen
  • bidra till den personliga utvecklingen
  • göra arbetet intressantare
  • vara ett känslomässigt stöd i en krävande arbetssituation

Handledarens uppgift är att:

  • skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat i gruppen
  • bidra med sina expertkunskaper inom konfliktlösning, grupprocesser och psykologi.
  • se till att ramarna för arbetet hålls och att tiden används optimalt
  • hjälpa deltagarna vidare i deras tänkande kring aktuella problem
  • att aktivt bidra till processande av svåra känslor

Tillgång till regelbunden handledning förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. Handledning ökar gruppdeltagarnas kompetens och förebygger ohälsa.

Teori och metod

Jag arbetar med olika handledningsmetoder beroende på vad som passar gruppen. Vanliga inslag är reflekterande team, rollspel och familjekartor. Ibland önskas också tid för fördjupning utifrån olika teman. Min teoretiska utgångspunkt är integrativ med en förankring i modern utvecklings- och affektpsykologi samt KBT.

Jag har lång erfarenhet av att handleda yrkesverksamma inom bland annat skola/förskola, socialtjänst, socialpsykiatri, LSS, HVB och stödboenden. Jag har även uppdrag som utbildningshandledare på Marie Cerderschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola).

Kontakta mig gärna för referenser från tidigare uppdragsgivare.

Ramavtal

Jag har ramavtal för handledning med följande kommuner: Nacka, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Sundbyberg och Stockholm samt Region Stockholm SLL.

Jag tar även uppdrag inom Region Gotland.

Enskild handledning

Enskild handledning ger jag ofta till psykologer och psykoterapeuter som vill få vägledning och inspiration till att utvecklas vidare inom psykoterapi. Jag erbjuder även handledning till personer, med psykoterapeutisk utbildning steg 1, som är i behov av handledning från en legitimerad psykoterapeut för att kunna bedriva psykoterapeutisk verksamhet. Vissa behöver också mer erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete för att kunna söka vidare till legitimationsgrundande steg II-utbildning. Jag kan ibland erbjuda klientkontakter, till de jag handleder, i ärenden jag bedömer kan vara lämpliga som utbildningsterapier.

Jag erbjuder också enskild handledning för chefer och ledarskapsutveckling. Att vara chef är ofta en ganska ensam och utsatt roll. Genom handledning får du hjälp att se och reflektera över din situation och dina utmaningar samt vid behov konkret vägledning i ditt uppdrag.

Kontakta mig gärna för mer information e-post: magnuslindholm.se@gmail.com telefon: 070-260 16 34.

”Handledning är en interaktiv process inom vars tryggt arrangerade ramar, den handledde lär sig observera (reflektera över) och analysera sig själv och de interaktiva relationer han/hon är engagerad i samt att inlevelsefullt förstå grunderna för sitt eget och andras handlande. Processen förutsätter en samtidig intellektuell och emotionell aktivitet hos den handledde och främjar, när processen framskrider, den handleddes yrkesidentitet och sålunda även den yrkesmässiga kompetensen och färdigheten.” Sandelin i Birnik, 1999

Parterapi och familjeterapi

Parterapin utformas utifrån parets unika behov och baseras på evidensbaserade metoder. Det är möjligt att ha både individuella samtal där det enskilda perspektivet blir belyst och gemensamma samtal där man fogar samman de enskilda perspektiven och behoven som tydliggörs för att nå en gemensam plan för en fungerande relation.

Att hålla en relation vid liv är ett arbete som lätt glöms bort med tiden. Den första tiden tillsammans kommer energin och engagemang från förälskelse som en naturlig drivkraft vilken håller relationen vid liv. När förälskelsen har övergått till djupare känslor och man är i en etablerad relation med vardagskrav från arbete, barn och hem så är det ofta parrelationen som får stå tillbaka. Det är lätt att glida isär och tappa det man en gång fastnade för hos varandra. Praktiska måsten hamnar i fokus och kan bli en upprinnelse till konflikter. Brist på positiva upplevelser med sin partner gör också att relationen blir mindre intressant och kommunikationen kan stagnera och försämras. Anledningarna till att relationen inte längre känns givande eller blivit dålig kan vara många.

Många par kan uppleva att de kört fast i sin relation. Det är väldigt svårt att bryta dessa mönster på egen hand och då kan det vara bra att få hjälp av någon utomstående för att fortsätta hålla kärleken vid liv.

Vanliga problemområden är brist på kommunikation, olika sätt att visa kärlek, återkommande olösta konflikter, svårighet med prioritering av relation och egen tid, barnuppfostran, otrohet och svartsjuka, tillitsproblem, minskad sexlust, skilda synsätt om hur man som par ska hantera andra relationer.

Det kan även vara meningsfullt att gå i terapi före, under och efter en skilsmässa för att få hjälp att underlätta de processer och de minska de problem som lätt leder till konflikt i dessa skeden.